ทีมงาน U2T ตำบลลอจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

image

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลลอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านคือ อาจารย์ณิชา ทองจำรูญ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ เอกการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน U2T ตำบลลอ กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตั้งราคา และคุณกนกรัตน์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ Elephant POOPOOPAPER Park  เป็นวิทยากรในกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน U2T ตำบลลอ กลุ่มยกระดับการท่องเที่ยว ในหัวข้อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว 

กิจกรรมดังกล่าว ทีมงาน U2T ได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของตำบลลอจากต้นทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากวิทยากรทั้งสองท่านอย่างใกล้ชิด ผลผลิตจากกิจกรรมดังกล่าว ทีมงาน U2T ได้แผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดขึ้นจริง โดยกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรากรป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


รายละเอียดโครงการ:
โครงการ U2T ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยา ภายใต้การดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

#วิจัยและบริการวิชาการ#คณะวิศวกรรมศาสตร์#มหาวิทยาลัยพะเยา

 


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 326