คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่ผู้ประกอบการ

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤต เมฆสกุล และ อาจารย์เอกชัย แผ่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จำนวน 36 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 (6 วัน) ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จำนวน 36 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 (6 วัน) ให้กับพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ทั้งนี้สถานประกอบการหรือวิสาหกิจที่สนใจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 417