คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

image

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.นัทธิ์ธนน พงษ์พานิช ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร ผศ.เอราวิล ถาวร และ ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง โดยการฝึกอบรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามบริบทภาคเหนือตอนบน

รายละเอียดโครงการ: โครงการต้นแบบการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามบริบทภาคเหนือตอนบน
ภายใต้การดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.นัทธิ์ธนน พงษ์พานิช

#วิจัยและบริการวิชาการ#คณะวิศวกรรมศาสตร์#มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 383