เชิญคณาจารย์ นิสิตและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

image

เรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน facebook Live : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 714