วิศวฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 64

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ในรูปแบบ OnLine เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวตอนรับและแสดงความยินดีแกนิสิตใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ อาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ได้ชี้แนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่ควรปฏิบัติตลอดการศึกษา ของการเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้พบปะอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับการเรียนในคณะ และเตรียมพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ 2564 ตลอดจนกระตุ้นให้นิสิตเห็นถึงความสำคัญกับการก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรั้ววิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 357