ประกาศการใช้งาน Google App For Education


บุคลากรและนิสิต ที่ใช้งานบริการ Google App For Education (GAFE) แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา ปรับเปลี่ยนให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลGAFEได้ไม่เกิน 15 GB ถ้าข้อมูลเกิน ให้ย้ายไปเก็บที่ OneDrive ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีพื้นที่ให้ไม่เกิน 1 TB 📄อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 588