แจ้งการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ในวันที่ 25 ก.ค. 2564


เรียน คณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ในวันที่ 25 ก.ค. 2564 เวลา 00.00-05.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้

📄 อ่านรายละเอียด


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 579