วิศวฯ เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office

image

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 โดย ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว ประธานกรรมการดำเนินการ และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ชี้แจงรายละเอียดการตรวจประเมินละสรุปการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมาในงานแต่ละหมวด ให้แก่คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวได้รับทราบ และให้ทุกคนศึกษามาตรการ นโยบายสิ่งแวดล้อม และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการประเมินในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 595