วิศวฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

image

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE ได้รับการบรรยายการดำเนินโครงการทั้ง 6 หมวด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาวรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (ประธานกรรมการดำเนินโครงการ) และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

 

1. นางสาวฐิติธร บุญเรือง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

2. นางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ

ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก และหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง

 

3. นายร่มศิริ เสียงใส ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา

ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

 

4. นางศรีนวล สุขสด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (สถาปนิก)

ผู้รับผิดชอบการประเมินในหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

 

ทั้งนี้ได้พาคณะกรรมการทุกท่านเยี่ยมชมพื้นที่สำนักงานสีเขียว และบริเวณจุดที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์สำนักงานสีเขียวต่อไป และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอบคุณ นายพยุงศักดิ์ บุญสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการสำนักงานสีเขียว ที่ช่วยดำเนินการตรวจประเมินครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี

 

 

 

 


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 663