การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2564 "การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาดุก"

image

เมื่อวันที่ 5 และ 6 สิงหาคมคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลสันโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาดุกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือผู้ที่สนใจภายในชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร เป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการให้ความรู้ในการพัฒนาสูตรในการผลิตกุนเชียงปลาดุกในทุกขั้นตอนของการผลิต โดยในการถ่ายทอดความรู้นั้นก็ได้มีการแบ่งกลุ่มให้กับสมาชิกในทีมตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ในการผลิตกุนเชียง และลงมือทำจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาดุก โดยประโยชน์ในกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ที่อยู่ในชุมชน หรือหรือผู้ที่สนใจ นำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี


วันที่ 1 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 376