การพัฒนาทักษะด้วยแนวคิด IoT (Internet of Things)

image

เมื่อวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้วยแนวคิด IoT (Internet of Things) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IoT แก่บุคลากรให้สามารถทำงานสอดคล้องกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ เป็นวิทยากร ให้ความรู้พัฒนาทักษะด้านแนวคิด IoT (Internet of Things) การถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ทางผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะด้าน IOT โดยเฉพาะการใช้งาน ESP32 ซึ่งสามารถดัดแปลงและนำไปใช้ในการตรวจวัดผ่าน Sensor ในรูปแบบต่างๆ โดยข้อมูลจากการตรวจวัดถูกเก็บไว้ใน Google Sheet และแจ้งเตือนผ่านผู้ใช้งานโดย Line Motify ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับคือ มีทักษะทางด้านดิจิทัลสามารถดัดแปลงความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การตรวจวัดสภาพอากาศ ความชื้น หรือการใช้พลังงานภายในบ้าน และในอนาคต บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าว จะสามารถนำความรู้ความสามารถออกไปบริการวิชาการให้แก่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนต่อไป


วันที่ 1 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 521