RACE UP : Talk & Share 2021 EP 1 New born

image

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 งานวิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ได้จัดกิจกรรม RACE UP : Talk & Share 2021 EP 1 New Born ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากกองบริหารงานวิจัย และสถาบันนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ อัพเดทความรู้ และแนวทางในการเขียนเสนอโครงการทุนวิจัย ให้แก่นักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้ที่สนใจ นำไปต่อยอดในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป


วันที่ 2 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 474