ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2563

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวตยาคี ชัยเขตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) และนายนัทธพงศ์ กาวัง (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) นิสิตชั้นปีที่ 4 ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2563 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่สอบได้ค่าระดับขั้น A  ตั้งแต่ 10 รายวิชาขึ้นไป ในภาคการศึกษาปกติ ของปีการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาใด


วันที่ 6 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 842