image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีเด่น #ประจำปีการศึกษา2562 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ที่สอบได้ค่าระดับขึ้น A  ตั้งแต่ 10 รายวิชาขั้นไป ในภาคการศึกษาปกติ ของปีการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาใด

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 1. นายกฤษณะ ชายน้อย
 2. นายศุภกิจ กิตตินภาพงษ์

สาขาวิศวกรรมโยธา

 1. นายธนกฤต แก้วศรีงาม
 2. นายพุทธิกร ธัมมรักษ์
 3. นายวราวุฒิ คำภิโล
 4. นายสหวรรษ วาณิชประดิษฐ์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 1. นายกนกกร สิงห์แรง
 2. นายกิตติพันธ์ วิเศษวรศักดิ์
 3. นายกิตติภูมิ สมสวัสดิ์
 4. นายเอกภพ เทพา
 5. นายเกษมสันต์ มาลานัน
 6. นายชนน กันทะปัน

วันที่ 6 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 991