ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการยางแห่งประเทศไทย

image

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) โดยทุนการศึกษานี้ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัยให้แก่ผู้ได้รับทุนตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา (ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา)

1. นายธีรเดช ยศยิ่งอภิราม  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. นายอาทิตย์ ศิริพร  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


วันที่ 6 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 624