คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมวิชาชีพการใช้ไซโครเมตริกในการออกแบบระบบเครื่องปรับอากาศ”

image

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 และ 4-5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพรัตน์  เกตุขาว ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมวิชาชีพการใช้ไซโครเมตริกในการออกแบบระบบเครื่องปรับอากาศ” ให้กับผู้ที่ทำงานในระบบปรับอากาศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำทฤษฎีไปอธิบายออกแบบและการทำงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยเสริมประสบการณ์และทักษะทำงานจริงให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้มากยิ่งขึ้น การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัทไทเทเนียม เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด มาร่วมเป็นวิทยกรด้วย รูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์และฝึกให้ผู้เข้าร่วมการอบรมใช้เครื่องมือหรือไฟล์คำนวณที่ใช้ในการทำงานจริงกับกรณีศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอบวัดความรู้หลังจากการอบรมด้วย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิชาชีพวิศวกร ดังนั้น ผู้ที่ได้รับอบรมจะได้รับคะแนนการอบรม (PDU) กรณีสอบผ่าน 28 คะแนน และสอบไม่ผ่าน 21 คะแนน

 

โครงการหลักสูตรระยะสั้น “การอบรมวิชาชีพการใช้ไซโครเมตริกในการออกแบบระบบเครื่องปรับอากาศ”

☛หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.นพรัตน์  เกตุขาว

#วิจัยและบริการวิชาการ #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 8 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 458