คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนา "การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังโลกยุคโควิท-19"

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนา "การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังโลกยุคโควิท-19" เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย...
📌การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
วิทยากรโดย เลขาธิการสภาวิศวกร
 
📌การเขียน Resume เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครงาน
วิทยากรโดย หัวหน้าฝ่ายจัดหางาน บ.JobDB
 
📌เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วิทยากรโดย ผจก.ฝ่ายบุคคล บ.SCG และ เบทาโกร
 
อบรมรูปแบบออนไลด์ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 24 กย. 64 เวลา 09.00-15.30 น. ลงทะเบียนได้ตาม QR Code ตามภาพแนบ

วันที่ 16 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 895