วิศวฯ อุตสาหการ มอบความรู้ให้แก่นิสิต ในหัวข้อ การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนเอง ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังยุคโควิด-19

image

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำทีมโดยอาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤต เมฆสกุล อาจารย์ หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา "การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตนเอง ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังยุคโควิด-19" ณ ห้องสัมมนา 10 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีปฏิบัติตน การวัดผลและรูปแบบเอกสารต่างๆ ของการทำงาน และให้นิสิตได้เตรียมความพร้อม ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดการนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในยุค COVID-19 ต่อไป


วันที่ 27 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 403