นักวิจัยโครงการ U2Tตำบลลอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลโบราณคดีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและแผนพัฒนาชุมชน"

image

โครงการ U2Tตำบลลอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง หัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลโบราณคดีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและแผนพัฒนาชุมชน" ขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลร่วมกัน ระหว่างชุมชนบ้านเวียงลอ  สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนายกระดับชุมชน โดยใช้ต้นทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีชุมชนของตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองโบราณเวียงลอและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมได้แก่กลุ่มมักคุเทศก์ชุมชนและปราชญ์ชุมชนโบราณสถานเวียงลอ  คุณจตุรพร เทียมทินกฤต นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ คุณวิวรรณ แสงจันทร์ นักโบราณคดี และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

2) การวางแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน หมู่11  สู่การเป็นพื้นที่เรียนรู้ (Learning space) ร่วมกันระหว่างแกนนำชุมชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงลอ และตัวแทนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ วางเป้าหมายร่วมกันระหว่างคนหลากหลายวัย และนำไปสู่แนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมในอนาคต

3) ทดลองเปิดใช้งานเตาอบดินและเปิดใช้งานอาคารเวิร์คชอปเรียนรู้เตาดิน ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยทีมงาน u2tตำบลลอ  เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การทำเตาดินให้กับชุมชน รวมถึงให้บริการอบขนม อบผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น เช่นผัก ผลไม้ เนื้อปลา ได้ในอนาคต การจัดทำเตาอบดินและอาคารเวิร์คชอป ทีมงาน u2tใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นทำให้มีราคาถูก สามารถทำได้ด้วยตนเอง

4) คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลโบราณสถานเวียงลอและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน โดยทีมงาน u2tตำบลลอ นำเสนอจุดเรียนรู้การทำเตาอบดิน  และจุดเรียนรู้ปูนหมักโบราณ ซึ่งเป็นปูนหมักที่ใช้ในการบูรณะโบราณสถาน


วันที่ 29 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 409