ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2564

image

วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2564 มี 2 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล การดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ นางสาวรสนันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มงาน การดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ งานแผนงาน ประกอบด้วย นายรณภัทร อักษรศิริ, นายเฉลิมรัฐ เกาะแก้ว และนางสาวกายรวี ฟูแสง

ซึ่งคณะได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการบริการ ของสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ทางคณะได้ดำเนินกิจกรรมนี้ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินทั้งหมด 4 ครั้ง และพนักงานต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จำนวน 42 ข้อ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ทำให้ห้องสำนักงานคณะมีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น พร้อมต่อการให้บริการ ต่อไป


วันที่ 29 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 392