รางวัล "คนขยัน" ประจำปี 2564

image

วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวทวินันท์ นะฝั้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รางวัล “คนขยัน” ประจำปี 2564 ได้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กิจกรรมนี้ได้ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการ โดยใช้เกณฑ์จากการเข้าปฏิบัติงาน การขาด การลา และการเข้างานสาย ซึ่งบุคลากรจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่คณะตั้งไว้ และกิจกรรมนี้ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรคณะ ให้ประพฤติปฏิบัติตน มีความขยันต่อการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป


วันที่ 30 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 438