ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นด้วย Power BI Desktop"

image


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 377