การพัฒนาทักษะนวัตกรชุมชนสำหรับนิสิต ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน

image

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในชื่อโครงการ “การพัฒนาทักษะนวัตกรชุมชนสำหรับนิสิต ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน: กรณีศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนบ้านเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จังหวัดพะเยา" เพื่อจัดเลือกผลงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น (Success Story) ของโครงการยุวชนอาสาจำนวน 10 โครงการ จัดแสดงนิทรรศการในานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

โครงการยุวชนอาสาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่มีจุดเด่นของโมเดลการเรียนรู้ระหว่างนิสิตร่วมกับชุมชน โดยบทบาทของนิสิตนอกจากจะได้ใช้ความรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาให้กับชุมชนแล้ว นิสิตต้องวิเคราะห์ช่องว่างของความรู้ที่ควรเสริมให้กับชุมชน และสร้างกิจกรรม reskill/upskill ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองต่อได้ และนิสิตยังได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้แก้ปัญหา สู่บทบาทของผู้ถ่ายทอดความรู้


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 314