ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการ "ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร"

image

📢📢คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการ #ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams จัดโดย คณะกรรมการยุววิศวกร แห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยวสท.) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น. วิทยากร โดย นายปกรณ์ การุณวงษ์ กรรมการอำนวยการและประธานยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายในหัวข้อ

➜แนะนำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกิจกรรมของ วสท.

➜เส้นทางวิชาชีพวิศวกรรมและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

➜เตรียมความพร้อมวิศวกรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

➜จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 473