Soil Dynamics and Earthquake Engineering

image

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธนกร  ชมภูรัตน์ นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ Soil Dynamics and Earthquake Engineering ในงานสัมมนาออนไลน์ร่วมระหว่างสองสถาบัน ได้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเบิงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย งานสัมมนานี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ World Class Professor 2021 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย โครงการนี้ได้เชิญอาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศมาให้ความรู้กับนิสิตและนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน  


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 317