คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้านการเรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ จังหวัดพะเยา

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ U2T ตำบลลอ อ.จุน จ.พะเยาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเวียงลอ และ IEEE Thailand Section SIGHT (Special Interest Group in Humanitarian Technology)  ได้จัดกิจกรรม “งานเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน หมู่ 11 บ้านเวียงลอ : วิถีพื้นถิ่น เสน่ห์เกษตรเวียงลอ” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ ม.11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา เพื่อเปิดตัวแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) บ้านเวียงลอ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นและมีประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับผู้คนในชุมชนบ้านเวียงลอผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงลอ ซึ่งมีโบราณสถานที่รับการขุดค้นและบูรณะแล้วกว่า 20 แห่งโดยมีมักคุเทศก์ชุมชนเป็นผู้นำชม และการท่องเที่ยวชมธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตำบลลอ

 

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความเกียรติจาก คุณเทวา ปัญญาบุญ  ปลัดจังหวัดพะเยา คุณนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอจุน  คุณผดุง วงค์กา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ คุณสมพิศ แสงศรีจันทร์ กำนันตำบลลอ ผู้แทนจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พัฒนาการอำเภอจุน เกษตรอำเภอจุน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจุน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสุเวช ไข่ทา ผู้ใหญ่บ้านเวียงลอ หมู่ 11 กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

 

รวมถึงได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในอนาคต

 

ภายในกิจกรรมประกอบด้วย บูธนิทรรศการโบราณสถานเวียงลอ ปูนหมักโบราณ นิทรรศการจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ เรือนเพาะชำเกษตรปลอดสาร บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผลิตภัณฑ์ U2T และมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นตำบลลอ จำนวน 6 ฐานได้แก่ ฐานข้าวแคบโบราณ ฐานจักสาน ฐานทำพิซซ่าจากเตาดิน ฐานเตาดินเผาถ่านและผลิตน้ำส้มควันไม้ ฐานทำกระทง และฐานตัดตุง ซึ่งฐานกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มคนรุ่นใหม่จากกลุ่ม U2Tตำบลลอจะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมภายในฐาน ร่วมกับการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเยี่ยมชมโบราณสถานต่อไปในอนาคต

 

ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลลอ สามารถสอบถามแพคเกจการท่องเที่ยวหรือติดต่อเข้าศึกษาดูงานฐานกิจกรรมต่างๆ และท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงลอได้ที่ เฟซบุคเพจ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเวียงลอ หมู่ 11” หรือ “ชุมชนท่องเที่ยวเวียงลอ จังหวัดพะเยา”


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 284