คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมมือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล

image

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.พิธาน ไพโรจน์ วิศวเกษตรกร เจ้าของเพจไร่นาประภาวรินทร์และคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการ ให้กับนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (ชั้น 1) หลังเก่า

 

ผลงานที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโคก หนอง นา โมเดล 2) ธนาคารน้ำใต้ดิน และ 3) การประยุกต์ใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยผลงานดังกล่าวสอดคล้องและสามารถนำไปต่อยอดกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2565 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จะร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล ภายใต้โครงการดังกล่าว


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 269