“สภากาแฟสัญจร” อธิการบดีเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ยามเช้า

image

กิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเดินเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารงานของคณะอย่างเป็นกันเอง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดี และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในยามเช้าของวันที่ 8 ธันวาคม 2564

 

คณะจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องสัมมนาคณะฯ EN4406 เพื่อให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลายก่อนที่คณบดีเริ่มนำเสนอแผนการดำเนินการ Short course และหลักสูตร Non-degree เพื่อ Reskill/Upskillของวิศวกรที่ทำงานแล้ว อีกทั้งเป็นช่องทางเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้ตลอดชีพทดแทนผลกระทบเนื่องจากจำนวนนิสิตที่ลดลง และกล่าวถึงความก้าวหน้าของโครงการ U2T ที่คณะดูแลทั้ง 8 ตำบล รวมไปถึงการของบประมาณเพื่อจัดสรรสำหรับโครงการ Co-working space โครงการสร้างเวทีที่ลานกิจกรรมสำหรับนิสิต และโครงการอื่นที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในคณะ

 

ทั้งนี้ทางคณะยังได้รับคำชมจากอธิการบดีในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยเช่น การนำเศษคอนกรีตที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการสอนนิสิตให้มีคุณภาพในการทำงาน การจัดทำเอกสารที่ถูกต้อง ในตอนท้ายคณบดีนำท่านอธิการและผู้บริหารเยี่ยมชมภูมิทัศน์และห้องปฏิบัติการใหม่ของคณะที่พึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 385