คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานเครื่องจักรอัตโนมัติ CNC เพื่อเตรียมความพร้อมบริการชุมชน

image

เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ขั้นพื้นฐานการขึ้นรูปวัสดุด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC ณ อาคารปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้การใช้งานเครื่องจักร CNC เบื้องต้น และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรสำหรับนำไปใช้ในงานบริการวิศวกรรมแก่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะพงษ์ ยารวง และคุณอนุกูล สุริยไชย ผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักร CNC ได้บรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่การเขียนคำสั่งการทำงาน (Code) การจำลองการทำงานผ่านโปรแกรม การทดลองใช้งานเครื่องจักร และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้บุคลากรที่เข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการรวมถึงการเรียนการสอนได้ 


การเตรียมความพร้อมด้านการบริการวิชาการ เป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นอันต้น  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมที่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และ ยั่งยืน องค์กรหรือสถานประกอบการใดที่สนใจเพิ่มทักษะการใช้งานเครื่องจักรอัตโนมัติหรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3392


วันที่ 12 มกราคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 233