คณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 (เชียงใหม่) ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน

image

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ดร.อภิชาติ บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้าพบ คุณสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เยี่ยมชมการให้บริการวิชาการด้านต่่างๆ เช่น หลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การให้บริการแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบ ทำธุรกิจ การเงิน และการให้บริการเครื่องจักรแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร ได้แก่ เครื่องสกัดด่วน เครื่องระเหยข้น เครื่องผงอบแห้ง เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ได้แนวทางในการร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ และมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน


วันที่ 12 มกราคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 211