ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

image

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดังนี้

โครงการที่ 1 ต้นแบบการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลบ่อดินเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม จ.พะเยา

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ สินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรมธรรมชาติบนฐานการผลิตโคก หนอง นา โมเดล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หัวหน้าโครงการ : ดร. อภิชาต บัวกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์


วันที่ 13 มกราคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 261