ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โครงการ Super KPIs ด้านวิชาการ

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อน Super KPIs ด้านวิชาการ 11 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก ทั้งหมด 11 โครงการ ได้แก่

📝 การจัดทำหลักสูตรแนวใหม่ (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.1) จำนวน 1 โครงการ

📝 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.2) จำนวน 1 โครงการ

📝 โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.2) จำนวน 5 โครงการ

📝 การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2565 (Super KPIs ด้านวิชาการ 1.1.4) จำนวน 4 โครงการ


วันที่ 14 มกราคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 231