วิศวฯ "รณรงค์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)"

image

วันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "รณรงค์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)" ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ร่วมรณรงค์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์ขององค์กร ให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมและปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความโปร่งใส เพื่อให้คณะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป


วันที่ 10 มีนาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 190