คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณ คุณปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเซนนอ จำกัด ได้สนับสนุนสื่อการสอน

image

วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหนังสือจาก คุณปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเซนนอ จำกัด คณะขอขอบคุณ ที่ได้สนับสนุนสื่อการสอน หนังสือ พื้นฐานการสร้างโมเดลแบบจำลองสารสนเทศน์ (BIM) ร่วมกับระบบ Point Cloud ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 2022 (BASIC BIM MODELING WITH POINTCLOUD USING AUTODESK REVIT 2022) ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำหนังสือดังกล่าวมอบให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป


วันที่ 17 มีนาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 380