พัสดุสัญจร คณะวิศวกรรมศาสตร์

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม EN1204 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ และระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 1 เมษายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 199