วิศวฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ปีงบประมาณ 2565

image

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีหน่วยงานกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มอบความรู้ สร้างความเข้าใจ ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 8 เมษายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 204