คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ (UP ITA) ระดับ A ประจำปีงบประมาณ 2565

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้ารับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานฯ (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยคณะได้ผลการประเมินในระดับ A คะแนน 88.69 คะแนน ซึ่งคณะได้นำผลจากการประเมินในปีที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านความโปร่งใส่ให้ดีขึ้น โดยคณะได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นไปด้วยสุจริตและความโปร่งใส พร้อมจะรักษาผลการประเมินนี้ไว้ตลอดไป


วันที่ 8 เมษายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 196