คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม "พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565"

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม " พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 " ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ลานสราญใจ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ดวงดี แสนรักษ์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม ดร.อภิชาต บัวกล้า พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวฯ ทำบุญสรงน้ำพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอขมาผู้อาวุโส รับพรปีใหม่ และความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นการสืบทอดประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป


วันที่ 12 เมษายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 187