มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

image

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิระยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะดูงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล ตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่งฯ ได้ต้อนรับและนำชมสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของประเทศ


วันที่ 29 เมษายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 374