คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 อย่างมืออาชีพ

image

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 อย่างมืออาชีพ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1301 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ นำทักษะและเทคนิคที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 138