สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ #รายวิชาโดยคณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

image

📢สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ #รายวิชาโดยคณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

รายวิชา 001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน เรียนรูปแบบ Onsite

รายวิชา 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน เรียนรูปแบบ Onsite

รายวิชา 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า เรียนรูปแบบ Onsite

รายวิชา 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เรียนรูปแบบ Onsite


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 199