คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเรียน UP004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวตอนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้บรรยายเกี่ยวกับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่ควรปฏิบัติตลอดการศึกษา รวมถึงการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา และได้ให้นิสิตได้พบปะอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อแนะนำการเรียนการสอนในหลักสูตร และเตรียมพร้อมกับในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 285