คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมการอบรมการเขียนโปรแกรม SolidCAM สำหรับงานผลิตอัตโนมัติขั้นสูง

image

เมื่อวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรม SolidCAM สำหรับงานผลิตอัตโนมัติขั้นสูง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัฒนชัย เตียวแก คุณเอกสิทธิ์ บัวสดไชศรีสกุล และคุณวัชรพล เทพดำรงค์ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรม SolidCAM และประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidCAM ร่วมกับเครื่องจักร CNC โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานประกอบไปด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ และบริษัทเอกชนด้านวิศวกรรม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จำนวน 45 หน่วย จากสภาวิศวกรด้วย

การบริการวิชาการเป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญ  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน บุคคลหรือหน่วยงานใดที่สนใจอบรมเพื่อยกระดับวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (RACE) เบอร์ติดต่อ
054-466-666 ต่อ 3392

#SDG8 #SDG9 #RACEUP# วิจัยและบริการวิชาการ #ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 81