คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน ณ อาคารกลุ่มเกษตรกรข้าวบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

image

เมื่อวันที่ 7 และ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ เป็นวิทยากร และคุณสมบัติ สุยะ คุณอนุพงษ์ วงศ์ขัติ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ให้ความรู้พื้นฐานของพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับระบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ให้กับกลุ่มชุมชนตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาดัดแปลงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดอาชีพ รายได้แก่ครอบครัว และชุมชนเพื่อความยั่งยืนต่อไป

การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นอันต้น  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน บุคคลหรือหน่วยงานใดที่สนใจอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์ติดต่อ 054-466-666 ต่อ 3392

 

#SDG8 #SDG9 #วิจัยและบริการวิชาการ #ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 145