นิสิต “คณะวิศวกรรมศาสตร์” ที่มีผลการตรวจ ATK พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

image

นิสิต “คณะวิศวกรรมศาสตร์” ที่มีผลการตรวจ ATK พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

👉 ให้เข้ารักษาตามระบบสาธารณสุข ณ สถานพยาบาล ในทันที

👉 กรอกเอกสารขอลาเรียนตามแบบฟอร์มใบลานิสิต กรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ หรือ QR Code ด้านล่าง)

👉 ส่งเอกสารพร้อมใบรับรองแพทย์ให้กับอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบ MS Teams

#รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 202