สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2565

image

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 263391 Professional Training โดยเป็นการให้นิสิตได้ฝึกงาน เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรยุคใหม่ในอนาคต โดยในระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดรายวิชา อ.ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง อ.ธนกฤต เทพอุโมงค์ และอ.อนุพงศ์ คำปลอด ได้เข้านิเทศการฝึกงานจำนวน 20 แห่ง ได้แก่

   1. บริษัทชาญนครวิศวกรร

   2. ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอมซัลเเตนท์

   3. บริษัท เอเอจีคอร์ปอเรชั่น

   4. หจก อาทิตย์วงศ์ คอนสตรัคชัน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (สํานักงานใหญ่) (พิษณุโลก)

   5. บริษัท เอมซี เอนจิเนียริ่ง จํากดั (พิษณุโลก)

   6. บริษัท พานพงษ์ไทย จำกัด

   7. หจก.สุนันทาทรัพทย์ เพิ่มพูน

   8. โครงการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง บริษัทฟิวเจอร์

   9. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 สายพะเยา-น่าน ตอน บ.สองแคว-น่าน

   10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสุริยะ

   11. บริษัท Probuilding Construction

   12. บริษัท แสนสุข 789 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

   13. บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด

   14. หจก. ไกรศักดิ์ คอนสตรัคชัน

   15. บริษัท ยู พรอมท์ จำกัด

   16. บริษัท ล้ำคูน จำกัด

   17. บริษัท คงเผ่าพิพัฒน์ จำกัด

   18. บริษัท เวอร์เรนดา เอนจิเนียริง จำกัด

   19. บริษัท วิศวกรพล จำกัด

   20. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการฝึกงาน รวมทั้งนำเสนอและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบการฝึกงาน ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 116