คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงงานอัจฉริยะ 4.0 (Smart Factory 4.0)

image

ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงงานอัจฉริยะ 4.0 (Smart Factory 4.0) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณจักรรินทร์ ถิ่นนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ และฝึกปฏิบัติจำลองระบบโรงงานอัจฉริยะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทเอกชน


โรงงานอัจฉริยะถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการด้านข้อมูลของโรงงานแบบใหม่ โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะทำการรับส่งข้อมูลหากันตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยประเทศไทยมีนโยบายที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้ระบบอัจฉริยะดังกล่าวเพื่อให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอบรมจะได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จำนวน 36หน่วย จากสภาวิศวกร


#SDG8 #SDG9 #RACEUP # ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 145