สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิศวกรรมศาสตร์

image

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ เกตุขาว ประธานกรรมการดำเนินการ และนางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้าหมวด โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับอาจารย์และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 ทั้งนี้คณะได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคกระบวนการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว จากประสบการณ์จริงที่คณะได้ผ่านการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา โดยการนำเสนอจากหัวหน้าหมวด ทั้ง 6 หมวด พร้อมนำข้อเสนอแนะที่คณะได้รับ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต่อไป


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 344