สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN QA)

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินฯ การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN QA)


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 143