วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จัดนิทรรศการ Young Telecom & IT innovator Social Innovation Day

image

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมนิทรรศการ Young Telecom & IT innovator Social Innovation Day ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นผู้กล่าวเปิดนิทรรศการ และรับชมผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน

โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และได้รับการสนับสนุนเชิงเทคนิคจาก IEEE Thailand Section SIGHT (Special Interest on Humanitarian Technology) เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในระดับมัธยมปลาย ให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยได้คัดเลือกทีมนวัตกรรมที่มีแนวคิดตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน จำนวน 12 ทีม ได้นำเสนอเผยแพร่แนวคิดและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับข้อเสนอแนะ ในเชิงเทคนิคและการสร้างผลกระทบต่อชุมชน และสามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น

ผลการประกวดรางวัลพร้อมมอบโล่รางวัล ดังนี้

รางวัล Popular vote ขวัญใจผู้ลงทุน ได้แก่ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในผลงานนวัตกรรมเครื่องพ่นน้ำอัจฉริยะ

รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทีมเครื่องพ่นน้ำอัจฉริยะ, โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา ทีมสมาร์ทฟาร์ม, โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา ทีมสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉิน

และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ ทีมกระถางต้นไม้อัจฉริยะ, ข้าวโพดกู้โลก, เครื่องปิดเปิดน้ำอัตโนมัติ, โรงเรือนปัญญาแห่งธาตุ, เครื่องสร้างน้ำจากอากาศ, เครื่องหมักปุ๋ยชีวภาพ, MAPS HELP, เครื่องพยาบาลเอนกประสงค์, ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา

ทั้งนี้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ เยาวชนระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และขอขอบคุณตัวแทนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมา และช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดี


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 346